QQ积分兑换体验紫钻、粉钻、黄钻、红钻、读书VIP、寻仙会员

QQ积分兑换体验紫钻、粉钻、黄钻、红钻、读书VIP、寻仙会员。
注意:所有奖品只能兑换一次、且已经有该业务的用户不能兑换。
QQ商城兑换地址:http://jifen.qq.com/pioneer/pioneer.shtml
QQ餐厅内测资格兑换地址(2000积分、每天2000名额):http://jifen.qq.com/cgi-bin/mart/Detail.cgi?RewardInfoID=1406&type=trend
炫舞紫钻7天体验兑换地址(10000积分、每天200名额):http://jifen.qq.com/cgi-bin/mart/Detail.cgi?RewardInfoID=1397&type=trend
QQ宠粉钻3天体验兑换地址(2000积分、每天200名额):http://jifen.qq.com/cgi-bin/mart/Detail.cgi?RewardInfoID=1398&type=trend
飞车紫钻7天体验兑换地址(5000积分、每天200名额): http://jifen.qq.com/cgi-bin/mart/Detail.cgi?RewardInfoID=1396&type=trend
寻仙VIP7天体验兑换地址(10000积分、每天500名额):http://jifen.qq.com/cgi-bin/mart/Detail.cgi?RewardInfoID=1393&type=trend
QQ堂紫钻7天体验兑换地址(5000积分、每天200名额):http://jifen.qq.com/cgi-bin/mart/Detail.cgi?RewardInfoID=1394&type=trend
读书VIP7天体验兑换地址(5000积分、每天1000名额):http://jifen.qq.com/cgi-bin/mart/Detail.cgi?RewardInfoID=1395&type=trend
QQ黄钻5天体验兑换地址(5000积分、每天1000名额):http://jifen.qq.com/cgi-bin/mart/Detail.cgi?RewardInfoID=1180&type=trend
QQ红钻5天体验兑换地址(5000积分、每天1000名额):http://jifen.qq.com/cgi-bin/mart/Detail.cgi?RewardInfoID=1179&type=trend
QQ秀通行证7天兑换地址(5000积分、每天1000名额):http://jifen.qq.com/cgi-bin/mart/Detail.cgi?RewardInfoID=1400&type=trend