QQ仙境传说和二之国2个预约领QB微信红包券

QQ仙境传说和二之国2个预约领QB微信红包券,老活动规则,都可以去参与下。
 
 
QQ仙境传说活动地址:https://youxi.gamecenter.qq.com/m/act/0935e0e5a73d2ca0_10187582.html
二之国活动地址:https://game.weixin.qq.com/cgi-bin/actnew/newportalact/190090/ZI8tZddqsis-x66oV4UaRQ/main_page
手机扫码参与: